ลาดตระเวนร่วมทางน้ำตามลำแม่น้ำโขง ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

ลาดตระเวนร่วมทางน้ำตามลำแม่น้ำโขง ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

ตามที่ กองกำลังผาเมือง ได้จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว พื้นที่ภาคเหนือของไทย กับ แขวงภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการลาดตระเวนร่วมกัน ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติภายใต้อธิปไตยของแต่ละฝ่าย นั้น

โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้ากรมชายแดนทหาร/หัวหน้าคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนไทย – ลาว พร้อมด้วย ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน
ไทย – ลาว 5 จังหวัดภาคเหนือ และคณะฝ่ายไทย ร่วมการประชุม และหารือการลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง กับ หัวหน้ากรมทหารชายแดน พร้อมด้วย หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงบ่อแก้ว และคณะฝ่ายลาว ณ ห้องประชุมด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และร่วมพิธีการลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง ณ ท่าเรือเชียงของ พร้อมทั้งทำการลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง ตั้งแต่ ท่าเรือเชียงของ ถึง บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางกว่า
20 กิโลเมตร ซึ่งหลังจากนี้ทุกหน่วยงานจะได้ประสานการปฏิบัติในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส แน่วแน่แก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในทุกมิติ รวมทั้งผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
9 กุมภาพันธ์ 2565