เด็กสถาปัตย์ฯ แม่โจ้ โกอินเตอร์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 5 ของประเทศ เข้าร่วม Young Southeast Asian Leaders Initiative ที่สหรัฐอเมริกา

เด็กสถาปัตย์ฯ แม่โจ้ โกอินเตอร์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 5 ของประเทศ เข้าร่วม Young Southeast Asian Leaders Initiative ที่สหรัฐอเมริกา


นางสาวนัชชา นิมาแสง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการและการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Young Asian Leaders Initiative (YSEALI) AcaSoutheastdemic Fellowship ในหัวข้อ “Environmental Issues” ประจำภาคการศึกษา Spring 2022 โดยได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น 1 ใน 5 คนของประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้

นางสาวนัชชา นิมาแสง หรือ “น้องอาร์ค” นอกจากเป็นเด็กเรียนดีแล้ว ยังเป็นนักกิจกรรมตัวยง เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญประจำปีที่นักศึกษาสายสถาปัตย์ฯ ใฝ่ฝันจะได้เข้าร่วม ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคและประชาคมอาเซี่ยน โดยน้องอาร์คผ่านการคัดเลือกในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ( Environmental Issue) และจะเข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มทำกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2565 นี้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและให้คำแนะนำจากคณาจารย์ทั้งในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช, ผศ.บรรจง สมบูรณ์ชัย , อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล , ผศ.ดร. ลักษณา สัมมานิธิ รวมถึงคณาจารย์นอกคณะ ได้แก่ อาจารย์เวลิกา มามูล คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สุธีระ เหมฮึก คณะผลิตกรรมการเกษตร อีกด้วย

น้องอาร์ค ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการที่ใฝ่ฝันที่จะได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ” เมื่อถามถึงการแบ่งเวลาเรียนและทำกิจกรรมนั้น “การทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายค่ะ ต้องบริหารเวลาและความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เวลาเรียนในคาบเราก็ต้องเต็มที่ เมื่อเรียนเสร็จค่อยมาทำกิจกรรมที่รักต่อค่ะ ที่สำคัญคือทำอย่างเต็มที่ในทุกสิ่งที่จะทำค่ะ ถึงแม้ช่วงนี้สถาการณ์ของโรคโควิคจะมีผลกระทบกับการเรียนอยู่บ้าง แต่เป็นปัจจัยที่เลี่ยงไม่ได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคระบาด ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็พัฒนาไปมาก เราสามารถใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาส่วนที่ทำได้ การเรียนจึงไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนเท่านั้น” น้องอาร์คกล่าวเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอชื่นชมยินดีกับนักศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ อีกทั้งเป็นตัวอย่างอันดีให้การเรียนรู้ควบคู่การทำกิจกรรม มหาวิทยาลัย คณาจารย์ พร้อมสนับสนุนนักศึกษาในทุกบริบท เพื่อสร้างบัณฑิตอันพึงประสงค์ออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ แม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ //รายงาน

%d bloggers like this: