ม.แม่โจ้ MOU กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมพัฒนาการศึกษาวิจัยพืชกัญชา-พืชสมุนไพร เตรียมต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ม.แม่โจ้ MOU กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมพัฒนาการศึกษาวิจัยพืชกัญชา-พืชสมุนไพร เตรียมต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ ค้นคว้าวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย โอกาสนี้ คณะผู้บริหารของทางสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยายาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับพืช “กัญชา”และพืชสมุนไพรอื่น เพื่อประโยชน์ทางราชการ การแพทย์ และ/หรือ การรักษาผู้ป่วยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ทางด้านเทคโนโลยีเชิงเกษตรกรรม (AgriTech) สมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ที่มุ่งเน้นในบริบทด้านพืช “กัญชา” และพืชสมุนไพรอื่น ทั้งยังร่วมกันสร้าง พัฒนา และนำผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตาที่กฎหมายกำหนด ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ยกระดับมาตรฐานทักษะฝีมือขั้นสูงแก่บุคลากรสหวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รวมถึงความร่วมมือด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการแพทย์ ตลอดจนการผลิตยาที่มีกัญชาผสมอยู่ ผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชง ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ให้สามารถจำหน่าย และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและองค์กรได้ โดยความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือนี้ มีระยะเวลา 5 ปี.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้