นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “หาน้ำให้นาอิน” ด้วยรถสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์เคลื่อนที่

นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “หาน้ำให้นาอิน” ด้วยรถสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์เคลื่อนที่

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความห่วงใย และเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด ทันท่วงที รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ พร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง นั้น

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และได้นำมาตรการต่างๆ ของคณะรัฐมนตรีมาปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งจัดการอบรมเพื่อติดอาวุธทางปัญญา และเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เป็นการคืนระบบนิเวศสู่ธรรมชาติ มีน้ำอุปโภคและบริโภคที่พอเพียง สามารถทำให้มีแหล่งน้ำอยู่ใต้ดิน ที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับพืชผลทางการเกษตร รวมถึงสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการ การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรบนพื้นที่ราบสูง ด้วยระบบพลังงานทดแทน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “หาน้ำให้นาอิน” ด้วยรถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแก่ชุมชน จำนวน 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในห้วงที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จ

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มีความยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยได้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม ทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล, ความรู้ความสามารถ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
30 มีนาคม 2565

%d bloggers like this: