(มีคลิป) อดีตข้าราชการบำนาญสาธารณสุข ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม สหกรณ์จ.เชียงใหม่

อดีตข้าราชการบำนาญสาธารณสุข ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม สหกรณ์จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. นายพลอย โพธิ์แก้ว, นายขวัญใจ ชัยมงคล, นายธีรวัฒน์ใจนันตา, นายพุทธศร ชวาลาชลธี และ นางสุจิลักษณ์ พิพัฒนณ์ปกรณ์ คณะตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จำนวนกว่า 40 คน ได้เดินทางเข้าพบสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน เพราะคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด มีมติให้งดจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 88 ราย แล้วให้สมาชิกที่ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการไปแล้ว คืนเงินจำนวน 111 ราย คณะตัวแทนสมาชิกเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบงคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่กำหนดไว้

โดยมูลเหตุของเรื่องนี้ เกิดจากที่ผ่านมาคณะกรรมกาดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้มีการยกเลิกระเบียบกองทุนสวัสดิการและมีการประกาศใช้ใหม่ระเบียบใหม่จำนวนหลายฉบับ (รวม 9 ฉบับ) ต่อมาคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม มีความประสงค์จะยกเลิกระเบียบกองทุนสวัสดิการฉบับที่ใช้อยู่เดิม คือ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนั้น สมาชิกที่เกษียณอายุและเป็นผู้สูงอายุ ทั้งหมดมีอายุมากกว่า 70 ปี ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบเดิม คณะกรรมการดำเนินการชุดดังกล่าวการจึงกำหนดให้มีบทเฉพาะกาล เพื่อเชื่อมโยงและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่มีอยู่ก่อนกับระเบียบกองทุนสวัสดิการที่ประกาศใช้ใหม่ และต่อมา วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม ก็มีการประกาศใช้ระเบียบกองทุนสวัสดิการฉบับใหม่คือ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2561 และระเบียบฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้ความคุ้มครองสมาชิกที่เกษียณอายุและเป็นผู้สูงอายุ ทั้งหมดมีอายุมากกว่า 70 ปี ไว้ในบทเฉพาะกาล ข้อ 2 โดยกำหนดไว้ว่า “ กรณีสมาชิกที่รับเงินสวัสดิการ ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการเดิม ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้ โดยนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก เป็นจำนวนงวด หรือ/เดือน คงที่ ณ วันที่ระเบียบนี้ประกาศใช้ ” จะเห็นได้ว่าระเบียบต้องให้นับอายุการเป็นสมาชิกของสมาชิก ที่ข้าราชการบำนาญและเป็นผู้สูงอายุ ถึงวันที่ระเบียบใหม่ประกาศใช้ คือวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไม่ให้นับอายุการเป็นสมาชิกต่อ และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ออกระเบียบใหม่ ก็มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของระเบียบ คณะตัวแทนสมาชิกเห็นว่าคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการชุดนี้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกองทุนสวัสดิการแล้ว เพราะเป็นไปตามนัยข้อ ๒ ของบทเฉพาะกาล แล้วได้มีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญและเป็นผู้สูงอายุ ตลอดมา รวม 111 ราย เหลืออยู่จำนวน 88 ราย และแล้วคณะกรรมการดำเนินการชุดถัดมา ก็นำเรื่องขึ้นมาพิจารณาใหม่ แล้วตีความระเบียบไปอีกแนวทางหนึ่งแตกต่างจากคณะกรรมการชุดเดิม แล้วมีมติยกเลิกการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เหลืออยู่ จำนวน 88 รายดังกล่าว แล้วมีมติให้สมาชิกที่รับเงินกองทุนสวัสดิการไปแล้ว จำนวน 111 ราย คืนเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

คณะตัวแทนสมาชิกที่ได้รับความเดือดเสียหาย จึงเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และไม่ได้รับการพิจาณาอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการชุดเดิม ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการที่ประกาศใช้ใหม่ และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 เมื่อมีการติดต่อสอบถามไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ก็ได้รับคำตอบว่าเรื่องนี้ได้ไปจบแล้ว ตามข้อ 16 ของระเบียบกองทุนสวัสดิการฉบับใหม่ คือคณะกรรมการดำเนินการถัดมาได้มีมติไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จึงมาเข้าพบสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เพื่อขอความช่วยเหลือและขอให้พิจารณาแจ้งหรือประสานให้คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบันที่เข้ามาใหม่ นำเรื่องนี้มาพิจารณาและเกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ตามวัตถุประสงค์ และมติของคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม และตามเจตนารมณ์ของระเบียบกองทุนสวัสดิการฉบับใหม่

ทางด้าน นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์ จ.เชียงใหม่ ได้ทำหนังสือ ชี้แจงเรื่อง ร้องขอความเป็นธรรมกรณีสหกรณ์ฯ ไม่จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกเรียน นางสุจิลักษณ์ พิพัฒน์พรปกรณ์อ้างถึง หนังสือของท่าน ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านและสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562 ขอให้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาช่วยเหลือและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ส่วนที่ยังเหลืออยู่ตามสิทธิที่พึงได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 88 ราย แบะการเรียกร้องให้สมาชิกคืนเงินสวัสดิการที่รับไปแล้วตามสิทธิ จำนวน 111 ราย รวมทั้งขอให้สหกรณ์ฯ คืนเงิน ที่มีการหักของผู้มีสิทธิได้รับไว้เมื่อครบรอบวันเกิดให้แก่สมาชิกด้วย นั้นสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนว่า สหกรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล บริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 79 ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562 ที่สหกรณ์ถือใช้ฉบับปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 16 คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยขี้ขาดเรื่องราวหรือปัญหาทั้งปวงที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดำเนินการที่เข้าประชุมด้วยมติเสียงเกินครึ่งหนึ่ง มติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ
ถือเป็นสิ้นสุด ดังนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเขียงใหมไม่อาจก้าวล่วงการบริหารงานของสหกรณ์หรือมีคำสั่ง
ในการยกเลิกการดำเนินงานของสหกรณ์ได้

โดยในครั้งนี้ นายพลอย โพธิ์แก้ว, นายขวัญใจ ชัยมงคล, นายธีรวัฒน์ ใจนันตา, นายพุทธศร ชวาลาชลธี และ นางสุจิลักษณ์ พิพัฒนณ์ปกรณ์ คณะตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้เจ้าพบกับชี้แจงกับนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งผลการเข้าชี้แจงเจรจาและร่วมหารือในครั้งนี้ ได้รับคำตอบเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ทางสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสื่อกลางในเปิดเวที ทั้งสองฝ่ายเพื่อเข้าเจรจากันอีกครั้งต่อไป โดยภายหลังจากการ เข้าชี้แจงในครั้งนี้ทางคณะจะได้เดินทางไปยัง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชี้แจงรายละเอียดการหาร่วมหารือพร้อมได้เข้ายื่นหนังสือ ต่อ นางสาวสมถวิล เทพศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่.

ทางวุฒิ ทับทอง