หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ ได้จัดทำโครงการนำพระนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร. เชียงใหม่ ฝึกทักษะการเขียนตามรอยพระสิริมังคลาจารย์ โดยนำหลักธรรมในมังคลัตถทีปนีมาเผยแผ่ในระดับชาติและนานาชาติที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และได้จัดโครงการร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษา โดยมีพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส,ป.ธ.6), ศ.ดร.หัวหน้าโครงการพระสงฆ์ช่อสะอาด โดยมอบนโยบายให้หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบแห่งความสะอาด 4 ประการ คือ กายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตสะอาด ปัญญาสะอาด และได้ลงพื้นที่อบรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการบวชป่า ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านหนองแขม อ.เชียงดาว ซึ่ง จ.เชียงใหม่และภาคเหนือยังคงมีปัญหาด้านการเผาป่า ค่าฝุ่น pm ในช่วงฤดูร้อน สูงในระดับต้น ๆ ของโลกทุกปี ทั้งนี้หลักสูตรฯได้เปิดรับนิสิตใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: