ทม.แม่เหียะจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ Smart Team สู่การบริการอัจฉริยะ

ทม.แม่เหียะจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ Smart Team สู่การบริการอัจฉริยะ

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทีม Maehia Smart City ในหัวข้อ “รู้เท่าทันเทคโนโลยีสู่อนาคต เพื่อปรับใช้ในการบริการประชาชน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรพล เจียตระกูล อาจารย์พิเศษคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มาให้ความรู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ตลอดถึงที่จะกำลังเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ประสิทธิภาพของ Big Data, ระบบ AI, AR, VR, Metaverse ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ลดขั้นตอนระบบราชการด้วยเทคโนโลยีรวมถึงพัฒนาเมืองแม่เหียะ รองรับและเตรียมความพร้อมสู่ Smart City อย่างรอบด้าน ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะด้านบริการสาธารณะประชาชน ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง