รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี งปม.2565 (เดือนเมษายน 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี งปม.2565 (เดือนเมษายน 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี งปม.2565 (เดือนเมษายน 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง