รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้ามุทิตาสักการะแด่ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 64 พรรษา 47

รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้ามุทิตาสักการะแด่ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 64 พรรษา 47

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพรtวิมลมุนี รองอธิการบดี เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่ พระเทพสิงหวราจารย์,ดร. อายุ 67 ปี พรรษา 47 (โสภณ โสภโณ , น.ธ.เอก,ศน.บ.,กศ.ม.,พธ.ด.) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคล ณ กุฏิรับรองวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง