โครงการ “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3”

โครงการ “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3”

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีดำริให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักรักสิ่งแวดล้อม และฝึกทักษะด้านการเป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มากความสามารถ ทำหน้าที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร นั้น

กองทัพภาคที่ 3 ได้ริเริ่มจัดโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3” ตามนโยบายกองทัพบก โดย ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย 1) บุตรข้าราชการ (มัคคุเทศก์น้อย) จำนวน 36 คน และ 2) ผู้ปกครอง จำนวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 72 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

1. การอบรมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (VTC) เพื่อการเรียนรู้บทเรียนทางทฤษฎี เช่น การสอนอบรมเรื่อง “หลักการพูดในที่ชุมชน และเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจ”, การบรรยาย “ประวัติศาสตร์ทางทหาร และโครงการทหารพันธ์ุดี กองทัพภาคที่ 3”, การบรรยาย “การท่องเที่ยวในหน่วยทหาร” และวิธีการบรรยายเชิงประวัติศาสตร์ และการบรรยาย “ศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ควรรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่แก่คนรุ่นใหม่”

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3” ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เช่น การทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3, พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง กองทัพภาคที่ 3, พิพิธภัณฑ์ทหาร กองพลทหารราบที่ 4, โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, อาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, โครงการเลี้ยงพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล และโครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3” ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มภาคเหนือตอนบน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น การทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ทหาร กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4, พิพิธภัณฑ์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7, โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ตามพระราชดำริ

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3, พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และเหล่านักท่องเที่ยวมาสัมผัส เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร “Army Land” แบบวิถีใหม่ New Normal ทั้งนี้ การเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร นักท่องเที่ยวจะได้รับความปลอดภัย ความสะอาด ความสะดวกสบาย และความประทับใจจาก “มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3” อย่างแน่นอน.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
6 เมษายน 2565