วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น

โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ กองพลทหารราบที่ 7 และทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ให้ กองทัพภาคที่ 3 จัดหาสถานที่รองรับการขยายพันธุ์เป็ดพันธุ์ไข่ เพื่อเป็นแหล่งผลิตลูกเป็ดสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่นต่อไป” และ ให้หน่วย “จัดหาตู้ฟักไข่เป็ด 2 ตู้ ให้ได้ลูกเป็ดน้อย ตามจำนวนที่ต้องการ เพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อลูกเป็ดอีกต่อไป”

ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 7 ได้สนองพระราชดำริ โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดบางปะกง) กองพลทหารราบ ที่ 7 ได้ดำเนินการขยายพันธุ์เป็ดบางปะกง จนสามารถผลิตลูกเป็ด เพื่อมอบให้แก่ หน่วยงานราชการ, กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ, โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนที่มีความสนใจ เพื่อเป็นการเรียนรู้และเป็นแหล่งรายได้เสริม รวมถึงสามารถต่อยอดภายในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
โดยตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โครงการฯ ได้ดำเนินการมอบเป็ดพันธุ์ไข่พระราชทานฯ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว จำนวน 1,925 ตัว และอยู่ในระหว่างการส่งมอบตามแผน จำนวน 5,525 ตัว ทั้งนี้โครงการฯ ได้ทำการเพาะขยายพันธุ์ลูกเป็ดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งหน่วยยังได้นำผลผลิตจากไข่เป็ด ออกจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก ณ บริเวณด้านหน้าค่าย กองพลทหารราบที่ 7 ของทุกวัน โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล, ความรู้ความสามารถ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
6 เมษายน 2565

%d bloggers like this: