ทม.แม่เหียะ ได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ Smartcity จาก DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือ DEPA ประกาศรับรองเมืองแม่เหียะ เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Maehia Municipality to Smartcity) เพื่อยกระดับสู่การเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และพิจารณารับรองประกาศเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อไป

ทม.แม่เหียะ ได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ Smartcity จาก DEPA
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือ DEPA ประกาศรับรองเมืองแม่เหียะ เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Maehia Municipality to Smartcity) เพื่อยกระดับสู่การเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และพิจารณารับรองประกาศเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ Mae hia Smart City เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ในงาน “HACKa THAILAND” จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ HACKa THAILAND Venue@TURE DIGITAL PARK กรุงเทพมหานคร โดยเป็น 1 ใน 12 เมืองที่ได้รับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในครั้งนี้ โดยภายในงานมีการเปิดตัวกิจกรรมโครงการ depa Smart Living Solutions โดยดีป้า เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาแผนธุรกิจและบริการเมืองอัจฉริยะ โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน หรือ Public-private Partnership:PPP

นายธนวัฒน์ ยอดใจ เปิดเผยว่า เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่มุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้ยื่นข้อเสนอโครงการ “เมืองแม่เหียะสู่เมืองอัจฉริยะ (Maehia Municipality to Smartcity) ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ” เพื่อขอรับพิจารณาเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ นั้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล (สศด.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับการรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับสู่การเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ โดย สศด. จะให้คำปรึกษาในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความพร้อม และพิจารณารับรองเพื่อประกาศเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะในลำดับต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: