การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน (13 เมษายน 2565)

การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน (13 เมษายน 2565)

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ H-145 (ฮ.ท.145) จากชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังผาเมือง ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 2 เหตุการณ์ ดังนี้.-

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.45 น. ชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังผาเมือง ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ชาย อายุ 38 ปี มีอาการถูกไฟไหม้ร่างกาย ร้อยละ 55 จำเป็นต้องส่งต่อไปรักษาอย่างเร่งด่วน ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป
เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.15 น. ชุดปฏิบัติการบิน กองกำลังผาเมือง ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ชาย อายุ 73 ปี เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ชนิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ร่วมกับภาวะหลังหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน จำเป็นต้องส่งต่อไปรักษาอย่างเร่งด่วน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป

การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งการของกองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง (MOU) เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อ 29 มิถุนายน 2552
ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
13 เมษายน 2565

%d bloggers like this: