(มีคลิป) เครือข่ายม่อนแจ่ม ยื่นหนังสือ “ทต.แม่แรม-อำเภอ-จังหวัด” เรียกร้อง 3 ข้อ

เครือข่ายม่อนแจ่ม ยื่นหนังสือ “ทต.แม่แรม-อำเภอ-จังหวัด” เรียกร้อง 3 ข้อ หยุดดำเนินคดีชาวบ้าน จัดทำแผนแม่บท ชะลอใช้ กม.ควบคุมอาคาร-โรงแรม จนกว่าได้รับคำตอบ กก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ วอนอย่าเลือกปฏิบัติกับชาวม้งที่
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 เมษายน 2565 ที่เทศบาลตำบล (ทต.) แม่แรม อ.
แม่ริม จ.เชียงใหม่ เครือข่ายชาวม่อนแจ่มเพื่อสิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน
ต.แม่แรม กว่า 1,000 คน นำโดยนายเอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ แกนนำเครือข่ายได้ชุมนุม พร้อมยื่นหนังสือกับนายวิชิต เมธาอนันต์กุล นายก ทต.แม่แรม เพื่อเรียกร้องขอให้หยุดกลั่นแกล้งชาวบ้าน และใช้บังคับกฎหมายอย่างเป็นธรรมก่อนนายวิชิต ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ตั้งขบวนจากหน้า ทต.แม่ริม เคลื่อนไปยังศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อ.แม่ริม ที่อยู่ห่างจากเทศบาลกว่า 5 กิโลเมตร ซึ่งขบวนยาวกว่า 500 เมตร มี พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสดิ์ ผกก.สภ.แม่ริม นำกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร กว่า 20 นาย และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการข่าวและความมั่นคงสังเกตการณ์กว่า 10 นาย โดยใช้เวลาเดินเท้าไปยัง อ.แม่ริม กว่า 1 ชั่วโมง

จากนั้นนายเอกรินทร์ ได้ยื่นหนังสือกับนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม
ซึ่งระบุข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1. ให้หยุดการจับกุมดำเนินคดีชาวบ้านม่อนแจ่ม
โดยทันที และดำเนินการพิสูจน์สิทธิในที่ดินชาวบ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี
(ครม.) แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเฉพาะภาคเหนือ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 หรือ 23 ปีที่ผ่านมา 2, ให้จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การบริหารจัดการพื้นที่ม่อนแจ่ม ตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 3.ให้หยุดใช้พระราชบัญญัติควบคุม และพระราชบัญญัติโรงแรมดำเนินคดี โดยเลือกปฏิบัติกับชาวบ้านผู้ประกอบการให้บริการที่พักนักท่องเที่ยว

นายเอกรินทร์ กล่าวว่า ชาวม่อนแจ่มขอเรียกร้องอย่างสันติ สงบ ปราศจากอา
วุธ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม และนายก ทต.แม่แรม
ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำวินิจฉัยของรัฐและองค์กรอิสระตามรัฐ
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมชะลอการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
อาคารและโรงแรม จนกว่าได้รับคำตอบจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ง
ชาติ ที่ให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 6/2562
ก่อน

“การเรียกร้องดังกล่าว ไม่มีเจตนาให้ร้าย ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือกระทำการ
ให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างใด แต่ต้องการให้เกิดความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อชาวม้ง ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากมีชาวบ้านถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย 4-5 รายแล้ว โดยขอให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” นายเอกรินทร์ กล่าว

นายภัควัต กล่าวภายหลังรับเรื่องดังกล่าวว่า จะนำเสนอผู้บังคับบัญชาและ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน ซึ่งทางอำเภอได้แก้ปัญหาเรื่องขอ
จดทะเบียนราษฎร จัดทำแแม่บทและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชาวบ้านม่อนแจ่มอยู่แล้ว ไม่ได้เลือกปฏิบัติอย่างใด

ด้านนายวิชิต กล่าวว่า ทางเทศบาล มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขประชาชน ส่วน
ข้อเรียกร้องดังกล่าว จะทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา
โดยเร็ว และให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด พร้อมเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อ
จัดตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาดังกล่าว ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อส่งเสริมท่อง
เที่ยวม่อนแจ่มแบบยั่งยืน เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อม
ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนให้ชาวม่อนแจ่ม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันเดียวก้น เครือข่ายดังกล่าว ไปยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง