พิธีเปิด”โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 : รอด รุ่ง ร่วม เติบโต พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้าและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25”

พิธีเปิด”โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 : รอด รุ่ง ร่วม เติบโต พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้าและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ในพิธีเปิด”โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 : รอด รุ่ง ร่วม เติบโต พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้าและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 25” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการในทุกด้าน โดยการเป็นสังคมแห่งโอากาส ทั้งนี้ภายในงานประกอบไปด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และการจัดนิทรรศการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของคนตาบอดในสังคม รวมถึงการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนตาบอดทั่วประเทศ โดยมีคนตาบอดและผู้เกี่ยวข้องร่วมสัมมนากว่า 500 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง