มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ทำ (MOU) กับ อินเดีย

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ทำ (MOU) กับ อินเดีย

วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเทศไทย กับ ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี นิวเดลี ประเทศอินเดีย เพื่อสำรวจอนุรักษ์และจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารโบราณล้านนา ตลอดจนถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยมีพระวิมลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามฝ่ายวิทยาเขตเชียงใหม่ และมี Prof. Dr. Sachchidanand Joshi และ Prof. Dr. Amarjiva Lochan เป็นผู้ลงนามฝ่ายกองอนุรักษ์คัมภีร์ตัวเขียนต้นฉบับแห่งชาติ ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี นิวเดลี ประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ การลงนามครั้งนี้มีพระโสภณวชิราภรณ์, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จักเป็นแนวทางสำคัญในการให้ความร่วมมือทางวิชาการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ รวบรวม และจัดเก็บรักษาสำเนาต้นฉบับเอกสารโบราณล้านนาที่กระจายตามวัดหรือพื้นที่ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม.

ทรงวุฒิ ทับทอง