(มีคลิป) กธจ.เชียงใหม่ลงพื้นที่สอดส่องโครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัดเพื่อให้นำภาษีของประชาชนไปไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุด

กธจ.เชียงใหม่ลงพื้นที่สอดส่องโครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัดเพื่อให้นำภาษีของประชาชนไปไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุด

เมื่อเวลา 10 น.วันที่ 26 เม.ย.2565 ดร.ถวิล บัวจีน รองประธานกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะกรรมมาธิการฯลงพื้นที่ติดตาม สอดส่องผลการดำเนินงานโครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของจงหวัดเชียงใหม่ โดยจุดแรกได้ลงพื้นที่สอดส่อง โครงการปรับปรุงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ฝายสินธุรกิจปรีชา ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งใช้งบประมาณดำเนินการจำนวน 34 ล้านบาทเศษ ซึ่งดำเนินงานโดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ รวมทั้งโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงแห่งใหม่ งบประมาณ 42 ล้านบาทเศษ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและใช้สัญจรไปมาระหว่างประชาชน 2 อำเภอ คือ อ.แม่แตง และ อ.สันทราย โครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในอีก3 ปี

จุดที่ 2 คณะกรรมการ กธจ. ได้ลงพื้นตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในโครงการระยะที่ 3 ความยาว 200 เมตร งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 15 ล้านบาทโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ นำคณะเข้า สอดส่องตรวจสอบการคืบหน้าของก่อสร้างและการใช้งบประมาณของทางราชการ

ดร.ถวิล ฯ กล่าวว่า การนำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องหลักธรรมาภิบาลของการบบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งการลงในพื้นที่ในวันนี้ ทางคณะได้มีการกำชับให้ทาง ผู้ดำเนินงานได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในบางส่วนเช่นการจัดแสดงป้าย การก่อสร้างให้ประชาชนได้ทราบ พร้อมขอให้มีการใช้งบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสูดกับประชาชนในพื้นที่

สำหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ในทุกจังหวัด เพื่อทําหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี องค์ประกอบของ ก.ธ.จ. จะประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ภาคส่วน คือ ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการ โดยมีผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดเป็นประธาน และมีฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการหนึ่งคน ผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้น เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่สอดส่องการใช้งบประมาณประจำปีของจังหวัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: