วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นิสิต รป.ม.วิทยาเขตเชียงใหม่ ปฏิบัติธรรม/ ถวายภัตตาหารเพล/ถวายปัจจัยบำรุงศูนย์ฯ/ขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวขอพร/ฟังโอวาท/สรงน้ำพระ

นิสิต รป.ม.วิทยาเขตเชียงใหม่ ปฏิบัติธรรม/ ถวายภัตตาหารเพล/ถวายปัจจัยบำรุงศูนย์ฯ/ขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวขอพร/ฟังโอวาท/สรงน้ำพระ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพล/ถวายปัจจัยบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรม /ขอสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวขอพรคณาจารย์ ฟังโอวาท/สรงน้ำพระ มี พระบุญทรง ปญฺญธโร ผศ.ดร.ประธานสงฆ์ผู้ดูแลศูนย์วิปัสสนาเฉลิมพระเกียรติฯ,รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ,ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่น, ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัต รูปแบบ New Normal ณ ศูนย์วิปัสสนาเฉลิมพระเกียรติฯ น้ำบ่อหลวง มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: