วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T Fair 2022

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T Fair 2022

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T Fair 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 44 ตำบล รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลงานของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน U2T Fair 2022 กิจกรรมแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำหน้าที่ System Integrator ในการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำ และร่วมดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการฯ รวม 69 ตำบล แยกเป็น จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 44 ตำบล และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 25 ตำบล ทำให้เกิดการจ้างงานในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,123 อัตรา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: