วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เทศบาลเมืองแม่เหียะ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด พร้อมสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน

เทศบาลเมืองแม่เหียะ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด พร้อมสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็ก Gen ใหม่ไร้สารเสพติด ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 การอบรมเรื่องยาเสพติดและสร้างแกนนำเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากตำรวจภูธรภาค 5 หรือ ครู DARE ร่วมอบรมและทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในพิษภัยจากยาเสพติด พร้อมสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนขยายผลสู่ กลุ่มเยาวชนในเมืองแม่เหียะต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า โครงการ เด็ก Genใหม่ ไร้สารเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน ถือเป็นภารกิจที่ทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ ปัจจุบันยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบหลายด้านทางสังคมที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งการเข้ารับอบรมฯ ในครั้งนี้จะได้รับความรู้ และความคิดที่เป็นประโยชน์หลาย ๆ เรื่อง จากผู้ที่มีความรู้ และผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดโดยตรงจากตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อเป็นการเตือนสติ แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และยังเป็นจุดเริ่มต้น เป็นกรอบและทิศทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่จะชักจูงผู้อื่นไปในทางที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย รวมไปถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษสำหรับเด็กและเยาวชน กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักและเข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างมีระบบ โดยมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างฐานพฤติกรรม การปฏิบัติตน แก่เด็กและเยาวชน ให้มีจิตอาสา ที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นทางที่ดี และถูกต้อง อยู่สังคมกับผู้อื่นได้โดยสงบสุข เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการดำเนินการในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: