วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ได้พิจารณาคัดเลือก นายบุญส่ง วงค์คำ จากชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเซียงใหม่ เป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุอีก 13 ท่าน ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์แก่สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากคุณสมบัติเป็นผู้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความดี มีศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม ต่อครอบครัวและสังคม และมีผลงานดีเด่นและมีผลงานต่อเนื่องเป็นรูปธรรม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: