วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทม.แม่เหียะอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครปศุสัตว์ 2565

ทม.แม่เหียะอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครปศุสัตว์ 2565

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565) ที่ ห้องประชุม เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำอาสาสมัครปศุสัตว์ เรื่องการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ “ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประสานความร่วมมือ ในการบูรณาการเพื่อการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ในรูปแบบของประชารัฐ โดยร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนขบวนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ และพัฒนาอาสาสมัครเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่ โดยการจัดโครงการฯ ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยอาสาปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายสฤษฎิ์รัตน์ ในสุดา ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การใช้วัคซีน ห่วงโซ่ความเย็น การจับบังคับสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีความพร้อมในการฉีดวัคซีนในสัตว์ เพื่อบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีแผนลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2565 นี้ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: