วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สรุปผลการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร (1 – 30 เมษายน 2565)

สรุปผลการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร (1 – 30 เมษายน 2565)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร (จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ห้วงวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 นั้น มีรายละเอียดการดำเนินการจับกุมและปราบปราม ดังนี้

1. จับกุมกระทำความ จำนวน 3 ครั้ง
2. จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 3 คน (ชาย)
3. รายการสินค้าผิดกฎหมายที่สามารถจับกุมได้ จำนวน 3 รายการ ดังนี้
3.1 บุหรี่ จำนวน 500 ซอง
3.2 โค (วัว) จำนวน 15 ตัว
3.3 รถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้ อีกทั้ง หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย และหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Application Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

บรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
5 พฤษภาคม 2565

%d bloggers like this: