วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาหาร “4 I.D. Army Chef” กองพลทหารราบที่ 4

การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาหาร “4 I.D. Army Chef” กองพลทหารราบที่ 4

ตามที่ กองทัพภาคที่ 3 ริเริ่มจัดกิจกรรม Army Farm Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายของกองทัพบก ภายใต้แนวความคิด “ครอบครัวกองทัพบก ประกอบอาหารอร่อย โภชนาการดี มีความพอเพียง” มาประกอบอาหารพื้นบ้านภาคเหนือแบบเรียบง่าย ปรุงสุก ใหม่ สด สะอาด อุดมไปด้วยโภชนาการ มีความอร่อย ราคาประหยัด และมีความพอเพียง บนรถครัวสนามของกองทัพบก สำหรับมอบให้กับพี่น้องประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดขึ้น โดยได้เชิญข้าราชการ, ครอบครัว, นักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่เป็นสุดยอดฝีมือพ่อครัว มาฝึกฝนและแข่งขันพัฒนาฝีมือ ด้วยการประกอบอาหารเลิศรส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 3 เกษตรเขาฟ้า ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมานั้น

ในการนี้ กองพลทหารราบที่ 4 ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการอบรม เพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาหาร “4 I.D. Army Chef” ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในห้วงวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สำหรับวัตถุประสงค์ในการอบรมฯ เพื่อถ่ายทอดให้ความรู้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยประกอบเลี้ยงฯ ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 เพื่อเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน ถูกสุขลักษณะ และมีคุณค่าทางโภชนาการ และเพื่อเป็นการคัดเลือกทีมตัวแทนของกองพลทหารราบที่ 4 เข้าแข่งขัน Army Farm Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ในครั้งต่อไป มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 73 นาย โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำอาหาร

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล, ความรู้ความสามารถ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
5 พฤษภาคม 2565

%d bloggers like this: