วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองผวจ.ฯ บรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัด แก่คณะนักศึกษาจากหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รองผวจ.ฯ บรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัด แก่คณะนักศึกษาจากหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่คณะนักศึกษาจากหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) จำนวน 120 คน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) ในการศึกษาดูงาน ด้าน“ภารกิจ การบริหารงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและบทบาทการดำเนินการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ครั้งที่ 2” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น นักวิชาการ และสื่อมวลชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: