วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กอ.รมน.จังหวัด พิจิตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

กอ.รมน.จังหวัด พิจิตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร พ.อ.สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พิจิตร (ท.) มอบหมายให้ กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด พิจิตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) พร้อมด้วย นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและเหมาะสม และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ปกติ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: