วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วัดผางยอย สารภี เชียงใหม่ จัดบรรพชา – อุปสมบท

วัดผางยอย สารภี เชียงใหม่ จัดบรรพชา – อุปสมบท

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 พระใบฏีกาจักรกฤษณ์ ชุติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดผางยอย พร้อมด้วยคณะศรัทธา เจ้าภาพ จะประกอบพิธี บรรพชา เด็กชายภูผา ชนะไชยบูรณ์ และอุปสมบทสามเณรจักรพงษ์ แซนวล (เณรฉาย) โดยมีนางผ่องพรรณ เชาวน์ประยูร,นางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง ร่วมมอบรางวัลที่มาร่วมพิธี ให้กับคณะรำวงย้อนยุควัดผางยอย คณะรำวงย้อนยุควัดไร่ดงพุทธาราม,คณะลีลาวดี,ขับซอโดยแม่บัวชุม และลูกศิษย์ โดยการจัดพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดผางยอย ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: