วันอังคาร ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“หนานแดง” ส.อบจ.แม่วาง นำ ส.อบต.-ผญบ. ต.แม่วิน ติดตาม- เรียกร้อง สร้างถนน 16 หมู่บ้าน มูลค่า 8 ล้าน

“หนานแดง” ส.อบจ.แม่วาง นำ ส.อบต.-ผญบ. ต.แม่วิน ติดตาม- เรียกร้อง สร้างถนน 16 หมู่บ้าน มูลค่า 8 ล้าน ด้านวิศวกรแจงบางโครงการยังไม่ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ขอ
ให้ปลัด-นายช่าง อบต.มาชี้แจง ก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาจังหวัด
เพื่อนำเสนอ สถ.อนุมัติโครงการ ทำให้ที่ประชุมพอใจผลเจรจา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่เทศบาลตำบล (ทต.) แม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นายภูวสิษฐ์ แก้วมา หรือหนานแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ อ.แม่วาง ได้นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่วิน พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและเครือข่ายกว่า 50 คน เข้าร่วมประชุมกับนายสุชาติ บุญทา รองนายก ทต.แม่วาง นายอินทบ้ตร บุญทวี ปลัด ทต.แม่วาง และนายวีราชัย สุริยา ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.แม่วาง ในฐานะวิศวกรประจำอำเภอแม่วาง
เพื่อปรึกษา และขอความอนุเคราะห์นำเสนอและช่วยผลักดันสร้างถนน
แอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 500,000 บาท รวมมูลค่า 8 ล้านบาท ซี่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายที่ต้องนำเสนอโครงการต่อจังหวัดพิจารณางบประมาณดังกล่าว โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง

นายภูวสิษฐ์ กล่าวว่า ต.แม่วิน มีหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน ประชากรรวมกว่า
10,000 คน แต่ของบประมาณสร้างถนนเพียง 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 500,
000 บาทเท่านั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ซึ่ง
เป็นเดือดร้อนของประชาชน เพราะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวและลำเลียงผลผลิต
ออกสู่ตลาด ทั้งนี้ได้นำเสนอโครงการดังกล่าวเข้าสู่กรพิจารณาของอำเภอ เมื่อสัปดาห์ก่อน แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา จึงมาติดตามทวงถามและขอคำปรึกษา เพื่อผลักดันโครงการดังกล่าว ให้เข้าสู่การพิจารณาของจังหวัด ก่อนเสนอไปยัง สถ.อนุมัติโครงการดังกล่าวตามลำดับ ซี่งการเรียกร้องดังกล่าวว ไม่ใช่การชุมนุมประท้วง แต่เป็นการขอความอนุเคราะห์และขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

นายอินทบัตร กล่าวว่า พร้อมรับฟังปัญหา และยินดีให้คำปรึกษา และผลักดันโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ แต่บางโครงการที่นำเสนอสร้างถนนในหมู่บ้าน
หรือชุมชน ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ซึ่ง สถ.ได้กำหนดว่าการของบสร้างถนน ต้องเป็นถนนที่ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเท่านั้น ดังนั้นโครงการและบางโครงการ ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน ต้องให้ปลัด อบต.แม่วิน นายช่างอบต.แม่วิน นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงเพิ่มเติม ทั้งนี้โครงการที่เสนอของบประมาณ 16 โครงการ อาจได้รับการพิจารณาเพียง 12 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของ สถ.ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม ส.อบต. และผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่วิน หลายหมู่บ้านได้สอบถามนายอินทบัตร และนายวีราชัย ถึงการไม่พิจารณาโครงการดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้พิจารณาโครงการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายที่ต้องนำเสนอต่อจังหวัด โดยนายอินทบัตร ได้ชี้แจงว่า ได้พูดคุยกับนายวีราชัย ในฐานะวิศวกรจิตอาสา ที่ไม่มีค่าตอบแทนแล้ว เพื่อพิจารณาเร่งรัดโครงการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อการพิจารณาของทางจังหวัดต่อไป ทำให้ที่ประชุมมีความพอใจผลการเจรจาดังกล่าว ก่อนแยกย้ายกลับโดยไม่มีเหตุรุนแรงใดๆ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: