วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

“บ้านป่าสักน้อย” ส่งผลงานร่วมประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Online video conference (Zoom Meetings)

“บ้านป่าสักน้อย” ส่งผลงานร่วมประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Online video conference (Zoom Meetings)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวโสรัตยา บัวชุม ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุม ชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พช.เชียงใหม่ นำเสนอผลงานในการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ ที่15 เป็นประธานการประกวดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการการประกวด ดำเนินการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบOnline video conference (Zoom Meetings) ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วม ให้ข้อมูลและสนับสนุน การประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นผู้นำเสนอผลงานในการประกวด ซึ่งหลักเกณฑ์การประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับภาคเหนือ มีดังนี้

1. ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมของทีมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ด้วยกิจกรรม 3 สร้าง ดังนี้
1.1 สร้างความมั่นคงทางอาหาร อาทิเช่น การปลูกผักสวนครัว ปลูกสมุนไพร การปลูกพืชผักผลไม้ในพื้นที่-สาธารณะเพื่อแบ่งปันในชุมชน การร่วมมือลงแรงผลิตแบ่งปันกล้าไม้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/น้ำหมักชีวภาพ การแปรรูปและถนอมอาหาร การเลี้ยงสัตว์ เป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักและการแบ่งปัน เป็นต้น
1.2 สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน อาทิเช่น การทำขยะเปียกรักษ์โลก/ขายขยะแลกทอง มีระบบการดูแลรักษา-สิ่งแวดล้อม (Green World) เป็นต้น
1.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม อาทิเช่น กิจกรรมการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น/การดูแลเด็ก สตรี เยาวชน คนด้อยโอกาส/ยากจน และกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น
2.กระบวนการสร้างและพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2.1วิธีการคัดเลือกทีมผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2.2บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2.3กระบวนการหล่อหลอมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
3.วิธีการ/แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจาสาพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
3.1 วิสัยทัศน์ของทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
3.2 แผนยกระดับและพัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
3.3 การบริหารจัดการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน (4 M)
3.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเนื่องของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
4.การพัฒนาขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ต่อเนื่องยั่งยืน
4.1 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานฯ (งบประมาณ 10,000 บาท ) โดยพิจารณาจากความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ กระบวนการมีส่วนร่วม ผลผลิต/ผลลัพธ์ และความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาขยายผล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดความยั่งยืน
4.2 มีการเชื่อมโยงกิจกรรมของศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด 76 แห่ง ศูนย์เรียนรู้ตำบลต้นแบบ 18 แห่งและขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร 2,000 ตำบล
5.ความประทับใจของคณะกรรมการและหรือคลิปนำเสนอ (ความยาว 3-5 นาที).

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: