มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “จัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19”

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “จัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ภาคปรกติ โดยมีพระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ถวายสักการะ ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายของที่ระลึก ดร.วีระ สิริเสรีภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19”(covid –19) มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมพิธี รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยการจัดอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: