โครงการ “พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวารักษาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว” ครั้งที่ 20

โครงการ “พิธีบวงสรวงเทพไท้เทวารักษาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว” ครั้งที่ 20

ในปี พ.ศ.2565 นี้ จึงเป็นการดำเนินพิธีเป็นปีที่ 20 คณะทำงานฯ ประกอบด้วย เครือข่ายคณะพระสงฆ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่กวง เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กวง และคณะทำงานบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวารักษาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว ขึ้น

ในพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ม่อนพระเจ้าศรีสองเมือง ขุนน้ำยอดดอยนางแก้ว เขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของท้องถิ่นที่ดีงาม ในการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดจริยธรรมสำนึกในการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนเผยแพร่วิถีของคนบนพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และขยายเครือข่ายความร่วมมือ กัลยาณมิตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: