(มีคลิป) “ทหารพระราชา ดูแลประชาชน ปกป้องประชา ในพื้นที่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดาร”

“ทหารพระราชา ดูแลประชาชน ปกป้องประชา ในพื้นที่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดาร”

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยพันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านปางกอม กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโรงเรียนบ้านปางกอม ในโครงการทหารพันธ์ุดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” พร้อมทั้งเดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ และให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง เป็นผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย และฐานะยากจน ในพื้นที่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดารซึ่งห่างจากชายแดนไทย-ลาว เพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บ้านปางกอม ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส อีกทั้งระดมสรรพกำลังในการดูแล และช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ ตลอดจนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เน้นย้ำให้หน่วยทหารในจังหวัดน่านพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงทางการแพทย์ได้ยากลำบาก เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวจังหวัดน่าน

โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโครงการทหารพันธ์ุดีของโรงเรียนบ้านปางกอม “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย, การเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการประมง สำหรับนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วยความมั่นใจ นำไปใช้ในการประกอบอาหาร อันจะทำให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ได้มีการเดินทางเยี่ยมบ้าน ด.ญ.กานต์ธิดา น้ำตอง ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านปางกอม เป็นเด็กตั้งใจเรียน ผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย และบ้านของนางศรีพา หอมอ่อน เป็นผู้ป่วยชรา ที่มีฐานะยากจนเช่นกัน โดยโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น แจกจ่ายยา และมอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน นอกจากนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบของอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว พร้อมทั้งเมล็ดผัก และผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดี พร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แนะนำวิธีการทำปลูกผักตามแนวทางของโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อช่วยสร้างอาชีพ และเป็นแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเองให้กับประชาชนกลุ่มเปาะบางอีกด้วย

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: