(มีคลิป) โครงการเสาธง 5 นาที ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพคิดชายแดนภาคเหนือ

โครงการเสาธง 5 นาที ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพคิดชายแดนภาคเหนือ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแกีไขปัญหายาเสพติดชายแดน จัดกำลังพลชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนที่3 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง จัดโครงการเสาธง 5 นาที. ปลูกฝังคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทยโดยปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดความรักเทิดทูนในสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างเครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวังยาเสพติดและให้ความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งฝึกวินัยให้กับนักเรียน ณโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: