การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 เพื่อพี่น้องประชาชน

การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 เพื่อพี่น้องประชาชน

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ หน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ในทุกพื้นที่หน่วยทหาร เตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทันที โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในการระดมศักยภาพ ทั้งทางด้านกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ นั้น

ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มีนโยบายให้หน่วยรับผิดชอบด้านการจัดกำลังการบรรเทาสาธารณภัย โดยมี มณฑลทหารบกที่ 32, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ดำเนินการฝึกฝน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ต่อยอดความชำนาญด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้กับกำลังพลและส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภัยพิบัติอุทกภัย และดินโคลนถล่มในห้วงฤดูฝนนี้

สำหรับการฝึกดังกล่าว เป็นการฝึกเพื่อทราบถึงลำดับ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักการ โดยวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การใช้เงื่อนเชือกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขั้นตอนในการทำ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ (Automated External Defibrillator : AED) และการส่งต่อผู้ประสบภัยให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความชำนาญ มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน รวมทั้งจะมีการต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ เพื่อจะให้เกิดความเชื่อมั่นศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง อีกทั้งเพื่อความอบอุ่นใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนด้วย

ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
9 มิถุนายน 2565

%d bloggers like this: