รองผวจ.ประธานหารือร่วมกับคณะนักวิจัยจากธนาคารโลก (World Bank) คณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

รองผวจ.ประธานหารือร่วมกับคณะนักวิจัยจากธนาคารโลก (World Bank) คณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการหารือร่วมกับคณะนักวิจัยจากธนาคารโลก (World Bank) คณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือในหัวข้อเรื่อง “การประเมินแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเมือง” ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่(POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้จึงได้หารือร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังคำชี้แนะเพื่อที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการกระจายศูนย์กลางความเจริญ พร้อมทั้งทำให้เกิดเครื่องมือการระดมทุนรูปแบบใหม่ การพัฒนากองทุนเมืองที่เสริมสร้างการลงทุน รวมถึงแผนการลงทุนและการระดมทุนสาธารณะ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง เพื่อนำไปสู่การยกระดับท้องถิ่นการกระจายศูนย์กลางความเจริญ และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของประชาชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: