มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในถิ่นกันดาร อ.กัลยาณิวัฒนา

มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในถิ่นกันดาร อ.กัลยาณิวัฒนา

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 พระวิมลมุนี รองประธานคณะพระธรรมจาริก เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในนามพระเดชพระคุณพระเทพกิตติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง แก่สถานศึกษาในเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วย ตำบลแม่แดด 6 โรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่แดด โรงเรียนบ้านดงสามหมื่น โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ (ม้ง) โรงเรียนบ้านห้วยปู โรงเรียนบ้านแม่ตะละใต้ ตำบลบ้านจันทร์ 4 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแจ่มน้อย โรงเรียนบ้านจันทร์ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง โรงเรียนมัธยมกัลยาฯ ตำบลแจ่มหลวง 4 โรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยยา โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง โรงเรียนบ้านห้วยเขียดแห้ง โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม และตำบลแม่ศึก อำเภอแม่จ่ม 1 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่หยอดเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายให้นักเรียนมีความแข็งแรง เสริมสร้างสุขภาพจิต รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: