โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพี่น้องประชาชน

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพี่น้องประชาชน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น

สำหรับการดำเนินการ โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ในห้วงที่ผ่านมา มีหน่วยดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ ในพื้นที่ 10 ค่ายทหาร รวมทั้งสิ้น 54 หน่วย รายละเอียดดังนี้
1) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก
2) โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่
3) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1) จังหวัดเพชรบูรณ์
4) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (มณฑลทหารบกที่ 36) จังหวัดเพชรบูรณ์
5) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง
6) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
7) โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน
8) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก
9) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก
10) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา
11) โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจุบัน หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารที่ 31, กรมทหารราบที่ 4, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 รวม 6 หน่วย ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็น “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายจิรประวัติ” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ตามศาสตร์พระราชาให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป อีกทั้งใช้สำหรับให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในหน่วยทหาร “Army Land Nakhonsawan” รวมทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพและประสบการณ์ให้กับทหารกองประจำการ ในระหว่างรับราชการ เพื่อนำไปขยายผลหลังจากปลดประจำการอีกด้วย ทั้งนี้ จะทำให้โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 เพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 12 โครงการ ในพื้นที่ 11 ค่ายทหาร รวมทั้งสิ้น 60 หน่วย

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
22 กรกฎาคม 2565