(MOU) ในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง


วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง 220 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านเครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง บทบาทหน้าที่


และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ ต่อยอดขยายผลความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวุฒิสภาสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่ประชาชน

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน