สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์


วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 15.50 นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. …. ซึ่งจะเป็นการพิจารณา 3 วาระ โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จำนวนไม่เกิน 100,358,077,000 บาท และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 49,641,923,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อรักษาทางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นจำนวนไม่เกิน 100,358,077,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เพื่อจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน และเพื่อชดใช้เงินคงคลังเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ นอกจากนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 7 ด้าน รวมจำนวน 14 คน กำหนดเวลาการดำเนินงานภายใน 27 วัน คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ในวันที่ 19 เมษายน 2561
สำหรับในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จากนั้น เป็นการรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ” ซึ่งคณะกรรมาธิการการสังคม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเสร็จแล้ว และรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี 2559 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โฆษก วิป สนช. แถลงอีกว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.ป.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. ได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 พร้อมคำร้องของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาในประเด็นเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อไป ทั้งนี้ ยืนยันว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณากฎหมายด้วยความรอบคอบไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแน่นอน

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน