พิจิตร-สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร นำทีมกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันจัดกิจกรรม “สภากาแฟ ชาละวัน 4.0”


พิจิตร-สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร นำทีมกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันจัดกิจกรรม “สภากาแฟ ชาละวัน 4.0”

ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร นำทีมส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟ ชาละวัน 4.0” เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของหัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ได้มีเวทีให้เสวนาแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน นำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูง สุด โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
*ด้านนายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้สามารถเชื่อมโยง ร้อยเรียงบทบาทภารกิจหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนจากการสนทนาในกิจกรรม “สภากาแฟ ชาละวัน 4.0” เพราะงานราชการส่วนมากมักจะสำเร็จบนโต๊ะอาหาร การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาจังหวัดพิจิตรนั้น ทุกภาคส่วน มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุน ส่งเสริมในการขับเคลื่อนเพื่อให้จังหวัดพิจิตรพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว: ส.ปชส.พิจิตร/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน