พิธีเปิดโครงการสานสายใยตาดีกาอำเภอสุไหงปาดี ประจำปีการศึกษา 2560


พิธีเปิดโครงการสานสายใยตาดีกาอำเภอสุไหงปาดี ประจำปีการศึกษา 2560

ณ สนามฟุตบอล บ้านไม้แก่น หมู่ 1 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายกอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสายใยตาดีกาอำเภอสุไหงปาดี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสรสรรค์ ดุลมานัส ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย คณะกรรมการจัดโครงการสานสายใยตาดีกาอำเภอสุไหงปาดี ครูผู้สอน และนักเรียน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะ วิชาการ การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และชักเย่อ และกิจกรรมการประกวดบนเวที โดยมีศูนย์ฯตาดีกาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี ( โซนที่ 2 ) ประกอบด้วย ตำบลสากอ ตำบลริโก๋ และตำบลกาวะ จำนวน 24 ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน ผู้สอน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ

 

ข่าว/กรียา/นราธิวาส