Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน ภัยพิบัติ เกษตรกร

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับ จนท.อ่างเก็บนำ้ห้วยจานใต้ ตรวจสอบระดับนำ้ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง/MOITC-ชสอท./สมมนึก/0817082129-

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับ จนท.อ่างเก็บนำ้ห้วยจานใต้ ตรวจสอบระดับนำ้ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง
/MOITC-ชสอท./สมมนึก/0817082129-

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา1500 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นายสังวาลย์ ปทักขีนัง ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนามชั้น 3 อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ หน่วยส่งน้ำและบำรุงที่ 2 งานส่งน้ำและบำรุงที่ 5 โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมตรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ ม.10 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งระดับนำ้ในขณะนี้ต่ำกว่าระดับกักเก็บนำ้ 74 ซม. ปริมาณน้ำในอ่างคงเหลือ 1.83% หรือประมาณ 106,000 ลบ.ม. จากความจุทั้งหมด 5,700,000 ลบ.ม.

และได้ทำการสูบน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้ อ.ปทุมรัตต์ อาทิตย์ละ 3 วัน วันละไม่เกิน 900 คิว คาดว่าปริมาณน้ำน่าจะใช้ได้ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลไปบริหารจัดการนำ้และขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้นำ้อย่างประหยัด เพื่อให้มีนำ้เพียงพอใช้ในการอุปโภค-บริโภค ตลอดฤดูร้อนปีนี้

—-///—ชมรมสื่ออออนไลน์ IT/สมนึก บุญศรี/0817082129-ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ