Reporter&Thai Army

กรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง ซักซ้อมการให้การช่วยเหลือผู้ประภัย เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับ กพ.เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ พ.ค. ๖๑ พ.อ.ไมตรี ศรีสันเทียะ ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ กกล.ผาเมือง มอบหมายให้ น.ฝกร.ฉก.ทพ.๓๑ จัด กพ.ชป.บรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ชป. ร่วมกับ ร้อย.ตชด.๓๒๗ ซักซ้อมการให้การช่วยเหลือผู้ประภัย เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับ กพ.เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย