ราชบุรี//สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย/เมียนมา อบรมผู้นำเกษตรกรทวาย สร้างความสัมพันธ์การค้าการลงทุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่อาเซียน.


ราชบุรี//สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย/เมียนมา อบรมผู้นำเกษตรกรทวาย สร้างความสัมพันธ์การค้าการลงทุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่อาเซียน.


ที่ห้องประชุมสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมผู้นำเกษตรกรทวาย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมนายนภินทร ศรีสรรพางค์ผู้บริหารตลาดศรีเมืองกล่าวต้อนรับ

 

โดยมี พล.ท.มีชัย ห้องริ้ว ประธานสมาคมวัฒนธรรมและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเศรษฐกิจ ไทย/เมียนมา กล่าวรายงานถึงการอบรมในครั้งนี้มีเกษตกรจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

ด้านการเกษตร ด้านการปศุสัตว์ ด้านการประมงเข้ารับการอบรมจำนวน 40 คนใช้เวลา 3 วัน นอกจากนี้ยังมีผู้แทนด้านทหาร ตำรวจ ด้านการค้าการลงทุนฝ่ายประเทศไทยและฝ่ายประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเกษตกรไทยเมียนมา และประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทำการค้าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันจนเกิดความสัมพันธไมตรีทางการค้าการลงทุนอันดีระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

 

โดยใช้หลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ด้านการเกษตรแบบยั่งยืนปลอดภัยซึ่งปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตร ของทั้ง 2 ประเทศ สามารถนำเข้าและส่งออกไปทั่วประเทศเข้าสู่อาเซียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและผู้ค้า ดังนั้นสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมาเล็งเห็นถึงความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและผู้ค้าจึงได้ประสานความร่วมมือจากตลาดการเกษตรค้าส่งตลาดศรีเมืองจ.ราชบุรี สนับสนุนการเปิดการอบรม โดยสมาคมฯ เป็นผู้ประสานระหว่างประเทศไทย/เมียนมา เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกษตรกรทั้ง 2 ประเทศตระหนักถึงความปลอดภัยของพืชผลทางการเกษตรให้ได้รับมาตราฐานการค้า ซึ่งจะนำไปสู้การพัฒนาด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและขยายออกไปยังต่างประเทศต่างๆในพื้นภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต.


…..สุพจน์ วรสหวัฒน์.ราชบุรี/รายงาน