Reporter&Thai Army

พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ. ฉก.ทพ.๓๒ สั่งการให้ ชป.บรรเทาสาธารณะภัย ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ เข้าตรวจสอบพื้นที่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น

เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑, ๑๐๐๐ ได้รับแจ้งจากราษฎร บ.ทุ่งผึ้งฯ ว่ามีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ. ฉก.ทพ.๓๒ สั่งการให้ ชป.บรรเทาสาธารณะภัย ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่ามีน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร บ.ทุ่งผึ้ง ม.๕ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. จำนวน ๒ หลัง ได้แก่ ๑. บ้านของ นายธรรม ศรีวิชัย บ้านเลขที่ ๑๑ บ.ทุ่งผึ้งฯ และ ๒. บ้านของ นายเหน็บ ใจเต็ม บ้านเลขที่ ๓๘ บ.ทุ่งผึ้งฯ โดยสาเหตุเกิดจากในพื้นที่เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำในคลองระบายน้ำอุดตันจากสิ่งปฏิกูล จึงทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร โดย ชป.บรรเทาสาธารณะภัยของหน่วย ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ดำเนินการเข้าช่วยเหลือต่อไป มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๔๐ คน แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๒๐๐ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ