Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมกล้วยที่จังหวัดกำแพงเพชร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมกล้วยที่จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายไกรวิทย์ กฤตฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประสานเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยและมะพร้าวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


*การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการรวมกลุ่มของเครือข่าย ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ ให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข็มแข็งและพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ระบบการบริหารจัดการ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความสร้างสรรค์ พร้อมสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ


**สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้นำเกษตรกรตำบลเป้าหมายที่ปลูกกล้วยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายกล้วย ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเกิดอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิตทำให้ลดต้นทุนลงได้และมีกำไรเพิ่มขึ้นต่อไป

 

***ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร