ข่าวบันเทิงและกีฬา

จังหวัดภูเก็ตจัดงานสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานสู่ Phuket : City of Gastronomy

จังหวัดภูเก็ตจัดงานสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานสู่ Phuket : City of Gastronomy

วันนี้ (21 มิ.ย. 61) ที่หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานสู่ Phuket : City of Gastronomy โดยมีนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายปารเมศ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ Phuket : City of Gastronomy งบประมาณ 29,967,500 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยว งบประมาณ 11,087,650 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานภายใต้ Phuket gastronomy งบประมาณ 425,300 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม การเชื่อมโยงด้านการตลาด รวมถึงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2561 ณ ถนนนริศร หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตการจัดงานสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานสู่ Phuket : City of Gastronomy ครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นิทรรศการด้านการเกษตร บริการการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร การประกวดและแข่งขันทางการเกษตร การสาธิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดสินค้าเกษตร และการแสดงผลงานทางการเกษตร โดยเป้าหมาย ในการจัดงาน ฯ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาครัฐ เอกชน ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป

ชัยมงคล สุวรรณวงค์ /ข่าวภูมิภาคจ.ภูเก็ต