Reporter&Thai Army

พิธีมอบใบประกาศการอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย และ กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

เมื่อ 21 มิ.ย.61, 1600 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2 ) จัดกำลังพล ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ อ.ทุ่งหัวช้าง, ผู้บริหาร อปท., ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศการอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย และ กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทต.ทุ่งหัวช้าง ม.2 ต./อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 50 คน