Uncategorized

“กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน ณ เมืองแพร่”

“กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน ณ เมืองแพร่”วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อีกทั้งผู้แทนส่วนราชการจังหวัดและหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรภาคเขตเหนือตอนบนและนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนและทำนุบำรุงวัด 8 โรงเรียน 2วัด ณ วัดพระธาตุถิ่นหลวง ตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งเข้านมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองข้าวของเครื่องใช้สมัยเจ้าครองนครเมืองแพร่เดิม อีกทั้งร่วมปลูกต้นไม้ “ต้นมะค่า”เพื่อเป็นศิริมงคลอีกด้วย