ร้อยเอ็ดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2562 เงินบริจาคกว่า 1.7 ล้านบาท /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817.82129–


ร้อยเอ็ดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2562 เงินบริจาคกว่า 1.7 ล้านบาท
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817.82129–

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา09.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

จากนั้นนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวรายงานว่า.-เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะได้นำเงินที่ได้รับ ไปปฏิบัติงานตามพันธกิจ ในโครงการต่างๆของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดในการช่วยเหลือสาธารณกุศลและผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามพันธกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัด 8 ข้ออาทิ 1 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 3 รับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะอื่นๆ 6 ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ 8 ส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการของกาชาด

การจัดงานครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดได้เชิญชวนหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัทห้างร้านต่างๆได้ร่วมบริจาคเงินในงานสำหรับผู้บริจาคเงินสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้เบื้องต้น ยอดเงินบริจาครวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2562 กว่า 1.7 ล้านบาท

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.- พันธกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดถือเป็นกิจการสาธารณะกุศล ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทางอุบัติภัย อุทกภัย อัคคีภัยวาตภัยและภัยหนาว ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดยังครอบคลุม ถึงการช่วยเหลือคนเจ็บป่วยและผู้ยากไร้ ซึ่งในแต่ละปีต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพและมอบ เป็นการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับบุคคลเหล่านี้เหล่ากาชาด จึงจัด งานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2562

ขอขอบคุณส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัทห้างร้านภาคเอกชนและทุกท่านที่มีส่วนร่วมบริจาคและสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้กระทำร่วมกันในวันนี้

รายนามผู้บริจาคอาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด บริจาคเงิน 10,000 บาท นายเจนเจต เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะบริจาคเงิน 201,250 บาท นายธนิต มยุขโชติ นายอำเภอจตุรพักตรพิมานและคณะ บริจาคเงิน 116,000 บาท นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัยและคณะบริจาคเงิน 62,000 บาท นายวิชิต ศีลพันธ์นายอำเภอโพธิ์ชัยและคณะ บริจาคเงิน 50,000 บาท ศิษย์เก่ามหาลัยธรรมศาสตร์ คุณสุรพันธ์ เงินหมื่นและคณะบริจาคเงิน 10,000 บาท ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดโดยคุณจำเนียร สาระโภค และคณะบริจาคเงิน 5,000 บาท บริษัทกรุงทองคอมพิวเตอร์ ร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ท บริจาคเงิน 20,000 บาท ร้านนำโชคเนื้อย่างเกาหลีบริจาคเงิน 20,000 บาท นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และคุณนาย บริจาคเงิน 10,000 บาท นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรีและคณะ บริจาคเงิน 40,000 บาท

—///—/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817.82129–